2005-02-24

Pimsleur, Unit 2

对不起请问。你会说普通话吗?
Dùibùqĭ, qĭng wèn. Nĭ hùi shūo pŭtōnghuà ma?

我会说一点儿。
Wŏ hùi shūo yīdiănr.

你是美国人吗?
Nĭ shì mĕigúorén ma?

是。你会说英文吗?
Shì. Nĭ hùi shūo yīngwén ma?

不会。我不会说英文。
Bù hùi. Wŏ bù hùi shūo yīngwén.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home