2005-02-22

Pimsleur, Unit 1

对不起请问。你会说英文?
Dùibùqĭ, qĭng wèn. Nĭ hùi shūo yīngwén?

不会。我不会说英文。
Bù hùi. Wŏ bù hùi shūo yīngwén.

我会说一点儿普通话。
Wŏ hùi shūo yīdiănr pŭtōnghuà.

你是美国人吗?
Nĭ shì mĕigúorén ma?

是。我是美国人。
Shì. Wŏ shì mĕigúorén.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home